© Kari Nyyssönen / Stelnet Ky 2017

Tampere IPC and SO 2019, 2-4.8.2019